Licenčné podmienky a podmienky používania služby Clevork

Článok I
Základné ustanovenia

 1. Tieto licenčné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom internetovej aplikácie Clevork a nadobúdateľom, ktorý vznikol na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon) a vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ktorý prejavil súhlas s podmienkami jej používania a používa služby poskytované poskytovateľom.

Článok II
Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľom internetovej aplikácie Clevork je spoločnosť:
  Obchodné meno:  KFB Control s.r.o.
  Registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 19582/B Sídlo: Dlhá 3033/33A, 900 25 Chorvátsky Grob,
  IČO: 35 772 042,
  DIČ: 202 023 26 54,
  IČ DPH: SK 202 023 26 54.
 2. Nadobúdateľom je každá fyzická osoba nad 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poskytovateľom licenčnú zmluvu, predmetom ktorej je udelenie licencie pre užívanie internetovej aplikácie Clevork pre jedného alebo viac užívateľov.
 3. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva online aplikáciu Clevork prostredníctvom svojho užívateľského účtu a súhlasila s podmienkami používania služby.
 4. Službou sú všetky zariadenia, nástroje a služby, ktoré sú súčasťou internetovej aplikácie Clevork a sú poskytované pre užívateľov prostredníctvom internetovej stránky www.clevork.com. Služba spočíva vo vedení záznamov činností a aktivít osoby, ktorá ju využíva.
 5. Užívateľským kontom je účet užívateľa obsahujúci jeho osobné a platobné informácie používaný , ktorý bol zriadený užívateľom na účely využívania služby.
 6. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského konta (užívateľské meno, heslo).
 7. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby. 

Článok III
Autorské práva

 1. Internetová aplikácia Clevork (ďalej len „služba“) je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Služba je prístupná len registrovaným užívateľom, ktorým bola poskytnutá licencia na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom.
 3. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.
 4. Obsah zverejnený na internetovej stránke www.clevork.com poskytovateľom spadá pod ochranu Autorského zákona. Obsah internetovej stránky je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely používania služby. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny, jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas poskytovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.
 5. Obsah vyhotovený užívateľom pri používaní služby je jeho autorským dielom. Užívateľ nesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť.

 

Článok IV
Licenčná zmluva

 1. Zverejnenie licenčných podmienok na internetovej stránke www.clevork.com sa považuje za návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy. Akceptovaním týchto licenčných podmienok prostredníctvom checkboxu pri registracii na internetovej stránke www.clevork.com nadobúdateľom sa považuje licenčná zmluva za uzatvorenú.
 2. Na základe licenčnej zmluvy poskytovateľ udeľuje nadobúdateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie služby.
 3. Službu je možné používať iba na základe licencie udelenej poskytovateľom za podmienok uvedených v týchto licenčných podmienkach a v podmienkach používania služby a v rozsahu zaplatenej licencie.
 4. Obsahom udelenej licencie je súhlas poskytovateľa s používaním diela pre jedného alebo viac užívateľov podľa zvolenej cenovej kategórie.
 5. Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 6. Licenčná zmluva zaniká zrušením užívateľského konta, či už zo strany poskytovateľa alebo nadobúdateľa bez udania dôvodu.
 7. Zrušenie užívateľského konta nadobúdateľa má za následok zrušenie užívateľského konta každého užívateľa, ktorému bolo povolené používanie služby na základe licencie poskytnutej nadobúdateľovi. 
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť užívateľské konto nadobúdateľa a užívateľa najmä v prípade, že:
  •  sa nadobúdateľ dostane do omeškania s platením ceny za služby,
  •  nadobúdateľ porušuje tieto licenčné podmienky, podmienky používania, autorský zákon alebo iný relevantný právny predpis,
  •  umožnil používanie služby neoprávnenej osobe,
  •  poškodzuje dobré meno poskytovateľa.
 9. V prípade, že dôjde k zániku zmluvy zrušením užívateľského konta, nadobúdateľ nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti zo zaplatenej ceny za služby.
 10. V prípade, že dôjde k zrušeniu užívateľského konta, poskytovateľ si vyhradzuje právo nenávratne odstrániť obsah.

Článok V
Platobné podmienky

 1. Uzavretím licenčnej zmluvy medzi poskytovateľom a nadobúdateľom vzniká nadobúdateľovi povinnosť platiť licenčný poplatok.
 2. Licenčný poplatok a platobné podmienky sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na internetovej stránke poskytovateľa.
 3. Nadobúdateľ sa zaväzuje platiť licenčný poplatok pravidelne, každý mesiac, pričom splatný je vopred, vždy v rovnaký deň v mesiaci ako uplynula trial perioda.
 4. Zaplatený licenčný poplatok neobsahuje žiadnu zrážkovú daň a nie je možné ho vrátiť.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cenníka s tým, že o tejto skutočnosti bude informovať minimálne 14 dní vopred.

Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Nadobúdateľ je povinný postupovať v súlade s týmito licenčnými podmienkami, podmienkami používania služby a platnou legislatívou.
 2. Nadobúdateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského konta a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sprístupňuje nadobúdateľovi služby v rozsahu udelenej licencie nepretržite online prostredníctvom internetovej stránky www.clevork.com. Nadobúdateľ berie na vedomie, že z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné prerušenie poskytovania služby ani za prípadnú stratu dát nadobúdateľa a užívateľa.

Článok VII
Spôsob použitia diela

 1. Používať služby môže iba osoba, na ktorú sa vzťahuje licencia poskytnutá nadobúdateľovi, ktorý uzatvoril licenčnú zmluvu s poskytovateľom a zaplatil licenčný poplatok. Podmienkou používania služby je vytvorenie užívateľského účtu.
 2. Užívateľ je povinný pri vytváraní užívateľského konta uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom poskytovateľom.
 3. Užívateľ je povinný pri používaní služby a v súvislosti s ňou postupovať v súlade s týmito licenčnými podmienkami, podmienkami používania služby a platnou legislatívou.
 4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať služby spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy poskytovateľa a tretích osôb.
 5. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v súvislosti s uplatnením si nárokov treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania služby užívateľom v rozpore so zákonom alebo v súvislosti s tým.
 6. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského konta a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú poskytovateľovi.
 7. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobená používaním služby alebo v súvislosti s tým.
 8. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu užívateľa.

Článok VIII
Záruka

 1. Poskytovateľ poskytuje služby tak, ako „stojí a leží“. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku na služby, či už výslovne uvedené alebo mlčky predpokladané.
 2. Akékoľvek riziko spojené s používaním služby nesie užívateľ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne používaním služby nadobúdateľom, užívateľom alebo inou treťou osobou, alebo v súvislosti s ňou.

Článok IX
Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok X
Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť , pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto licenčných podmienok a podmienok používania. Zmeny alebo úpravy týchto licenčných podmienok a podmienok používania nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.clevork.com. Pravidelne sledovať zmeny licenčných podmienok a podmienok používania je povinnosťou nadobúdateľa a užívateľa služby.
 2. Pokiaľ niektoré ustanovenie licenčnej zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť celej zmluvy.
 3. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto licenčnou zmluvou, alebo podmienkami používania sa riadia ustanoveniami Autorského zákona iných relevantných právnych predpisov.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľ a nadobúdateľom a právny vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Revízia.: 1.0 Dátum revízie: 29.10.2014