Ochrana osobných údajov

KFB Control s.r.o.
Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších právnych predpisov

 

Vážený nadobúdateľ/užívateľ,

za účelom uzatvorenia licenčnej zmluvy a poskytnutia služieb v rozsahu udelenej licencie potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený účel.

I. 
Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom SaaS Clevork je spoločnosť:

Obchodné meno:  KFB Control s.r.o.
Registrácia: zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 19582/B Sídlo: Dlhá 3033/33A, 900 25 Chorvátsky Grob,
IČO: 35 772 042,
DIČ: 202 023 26 54,
IČ DPH: SK 202 023 26 54.

II. 
Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a iných relevantných právnych predpisov za účelom:

•  uzatvorenia licenčnej zmluvy, 
•  poskytovania služieb v rozsahu licencie,
•  vedenia užívateľského konta jednotlivých užívateľov,
•  realizovania marketingových aktivít,

prípade za iným účelom vyplývajúcim zo zmluvy alebo osobitného právneho predpisu.

III. 
Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú užívatelia:
  •  titul,
  •  meno a priezvisko,
  •  kontaktné údaje (tel. č., email),
  a najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú nadobúdatelia:
  •  titul,
  •  meno a priezvisko,
  • kontaktné údaje (tel. č., email),
  •  číslo bankového účtu,
  • číslo kreditnej karty

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1.  Nadobúdateľ a užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2.  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na internetovej stránke www.clevork.com. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

V.
Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb:
  • sprostredkovateľovi Microsoft Azure Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Block B, Carmenhall Road, Sandyford Istustrial Estate, Dublin 18, Ireland na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
  • sprostredkovateľovi ChargeBee Inc., 340 S- Lemno Ave. # 1537, Walnut, CA 91789, USA na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
  •  sprostredkovateľovi SUMA Consulting, s.r.o., Drotárska 1, 811 02 Bratislava, IČO: 31 382 614 na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb:
  •  sprostredkovateľovi Magazine Ventures, s.r.o. na základe zmluvy v súlade s § 8 zákona o ochrane osobných údajov.

VI.
Zverejnenie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o dotknutých osobách.

VII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
  a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f)   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  g)   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h)   blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  a)   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b)   využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c)   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  a)   písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  b)   osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  c)   u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
 10. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

VIII.
Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
 2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.  

 

Revízia.: 1.0 Dátum revízie: 29.10.2014